Sąd Koleżeński


Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw wnoszonych przez Władze i członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.

Przewodnicząca

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. nadzw. (UE Wrocław)

Członkowie

dr hab. inż. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw. (UP Poznań)

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw. (UJD Częstochowa)

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. (PG)

dr inż. Janusz Pomianowski (UWM)

dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak (SGGW)